Organi Doma zdravlja

 

Organi Doma zdravlja su:

Direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

direktor - dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped

Direktor zastupa Dom zdravlja, organizuje rad i rukovodi procesom rada i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja. Izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora, stara se o izvršenju finansijskog plana i programa rada Doma zdravlja, odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odgovoran je Osnivaču za rad Doma zdravlja.

 

Upravni odbor - predsednik Acc. dr sci. med. Olivera Ivanov

Upravni odbor donosi Statut Doma zdravlja uz saglasnost Osnivača i druge opšte akte u skladu sa zakonom. Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i donosi program rada i razvoja, finansijski plan i godišnji obračun, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga Osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika, razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj i spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, donosi odluke u vezi investicionog ulaganja i investicionog održavanja i izgradnje objekata i nabavke opreme i tekućeg održavanja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Nadzorni odbor - predsednik mr Dušanka Đokić

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Doma zdravlja, razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja i završni račun, vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Doma zdravlja, donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade