Stručni organi Doma zdravlja

Stručni organi Doma zdravlja su Stručni savet, Stručni kolegijum, Etički odbor, Komisija za unapređenje kvaliteta rada i Komisija za recenziju i edukaciju.

 

Stručni savet - predsednik Prim dr sci. med Olesja Nedić

Stručni savet Doma zdravlja je savetodavno telo Direktora i Upravnog odbora. Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja, predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja, predlaže Upravnom odboru plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja, prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja, predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

Stručni kolegijum

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Doma zdravlja. Čine ga zdravstveni radnici koje imenuje direktor na predlog službi Doma zdravlja.

 

Etički odbor – predsednik dr Natalija Radulović

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru.
Prati, analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija, doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite, a razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Doma zdravlja.

 

Komisija za unapređenje kvaliteta rada – predsednik dr Nina Smiljanić

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Domu zdravlja. Donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja.

 

Komisija za akreditaciju - predsednik dr Nina Smiljanić

U cilju pripreme za akreditaciju, kao i održavanja postignutih standarda i stalnog unapređenja kvaliteta, u Domu zdravlja oformljena je Komisija za akreditaciju sa zadatkom da koordinira procesom akreditacije u ustanovi, na nivou službi i među službama, bude podrška u implementaciji postojećih procedura i uvođenju novih, ali i da bude spona između Agencije za akreditaciju i Doma zdravlja.

 

Komisija za recenziju i edukaciju - predsednik dr sci. stom. Danica Babić Popović

Komisija za recenziju i edukaciju Doma zdravlja „Novi Sadje stručno telo koje obavlja recenziju stručnih i naučnih radova zaposlenih za akreditaciju programa kontinuirane medicinske edukacije, razne skupove, seminare, kongrese.

 

 

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade