Izabrani lekar

  • dr Ljiljana Budišić Ranisavljević
  • doktor medicine

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: ranisavljevic.ljilja@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra:

Biografija

Rođena 1981. Vukovar, Republika Hrvatska. Osnovnu školu, u Borovu, završavam sa odličnim uspehom. Nakon osnovne škole, upisujem srednju medicinsku školu u Vukovaru koju završavam sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu završavam 16. Februara 2011. godine sa prosečnom ocenom tokom studiranja 7,5. Tokom studija pronalazila sam vremena i za naučno–istarživački rad, te aktivno učestvovala u izradi naučnog rada: Bogavac M, Simin N, Ranisavljević M, Budišić Lj. The role of insulin growth factor in prediction and prevention of preterm delivery. Vojnosanitetski pregled. 11/2010; 67(11):883-6. Nekoliko godina bila sam aktivni član pri IFMSA (International Federation of Medical Students Asotiation Serbia) koja deluje pri SZO, gde sam učestvovala u izradi radionica koje su posvećene medicinskom obrazovanju stanovništva u vezi polno prenosivih bolesti i ranom otkrivanju karcinoma dojke. Nakon završenog obaveznog lekarskog staža u trajanju od 6 meseci, položila sam Državni ispit, te stekla uslove za samostalni rad. Od 27.07.2015. zaposlena sam na određeno vreme u Domu zdravlja ’’Novi Sad“, Služba za medicinu rada, Ambulanta Instituta u Sremskoj Kamenici. Udata sam i majka jednog deteta.