Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.567.481,82 RSD
2.Zaduženje
522.068,27 RSD
3.Odobrenje
187.294,00 RSD
4.Novo stanje
7.232.707,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2024. godine

1.Plate
12.899,63 RSD
2.Prevoz
44.776,20 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
107.540,69 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
4.495,79 RSD
5.Ostala plaćanja - Povrat sr. RFZO-u i MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
352.355,96 RSD
Ukupno:
522.068,27 RSD