Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.447.373,47 RSD
2.Zaduženje
2.935.011,44 RSD
3.Odobrenje
4.379.528,83 RSD
4.Novo stanje
5.891.890,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
29.265,22 RSD
Ukupno:
29.265,22 RSD