Dom Zdravlja logo

O Domu Zdravlja

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 21.12.2018. godine godine, šestu redovnu godišnju posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2018. godinu. Ovo je bila poslednja redovna poseta našoj ustanovi jer nam akreditacijski status ističe u januaru 2020. godine.

Dom zdravlja „Novi Sad“ je već jednu deceniju akreditovan dom zdravlja. Prvo smo bili akreditovani na period od 2008. do 2011. godine, a poslednji sertfikat se odnosi na period od 2012. do 2020. (najviši akreditacijski standard). Sertifikat na sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno 71% do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja „Novi Sad“ je ostvario 98,18% ocena 4 i 5, a takođe je ispunio uslov da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4.

Kroz šest redovnih poseta spoljašnjih ocenjivača potvrdili smo iz godine u godinu razloge dobijanja ovog statusa.

Spoljašnji ocenjivač je u šestoj redovnoj poseti procenio da je u Domu zdravlja „Novi Sad“ u potpunosti ispoštovano svih 16 preporuka prema AZUS-u:

 • Zdravstvena ustanova postupa u skladu sa planom za unapređenje kvaliteta
 • Kvalitet i bezbednost pacijenta se redovno prate i unapređuju na svim nivoima
 • U ustanovi se primenjuju usvojeni protokoli i procedure
 • Primenjuje se sistem upravljanja rizikom
 • Higijena u zdravstvenoj ustanovi je zadovoljavajuća
 • Poštuju se i dosledno primenjuju procedure o bezbednom rukovanju lekovima
 • Primenjuje se sistem za identifikaciju pacijenata
 • U ustanovi se primenjuje sistem koji lako prepoznaje neželjene događaje (praćenje, evidentiranje, analiza i preduzimanje aktivnosti na osnovu urađene analize)
 • Primenjuje se jasno definisana politika u sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama
 • Poštuju se usvojene procedure koje u skladu sa važećom pravnom regulativom definišu razdvajanje, odlaganje, transport i sterilizaciju medicinskog otpada
 • Sterilizacija – poštuju se i primenjuju usvojene procedure
 • U ustanovi se dosledno primenjuju usvojeni protokoli, procedure, uputstva u cilju bezbednog rukovanja opremom, materijalom, uređajima i prostorom
 • Ustanova se pridržava važećih zakonskih propisa u oblasti protivpožarne zaštite i sprovodi se obuka zaposlenih
 • Vođenje, čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije u skladu je sa važećom pravnom regulativom
 • Postoje i poštuju se usvojene procedure u oblasti ljudskih resursa (licence, profesionalna osposobljenost zaposlenih, rezultati rada zaposlenih, edukacija, usavršavanje, zaštita na radu, zadovoljstvo zaposlenih)
 • Primenjuju se Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse i klinički putevi

Izveštaj šeste kontrolne posete Domu zdravlja „Novi Sad“ spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je zaključio sa sledećim zapažanjima:

„Tokom šeste redovne posete Domu zdravlja „Novi Sad“ obavljen je razgovor sa menadžmentom ustanove, koordinatorom za akreditaciju, vođama i članovima timova, izvršen je pregled dokumentacije kao i obilazak ustanove. Predstavnici timova su prikazali način i rezultate rada službe kojoj pripadaju, pri čemu je vidljiv veliki trud na poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja populacije visokim obuhvatom preventivnim pregledima svih populacionih grupa.

Jasno definisane procedure regulišu sve faze pružanja usluga, od prijema i trijaže preko sprovođenja dijagnostičko-terapijskih usluga, do završetka lečenja. Zaposleni su upoznati sa procedurama i primenjuju ih u svakodnevnom radu. Primenjuju se vodiči dobre kliničke prakse u svakodnevnom radu, kao i klinički putevi. Zbog ne postojanja sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, Dom zdravlja „Novi Sad“ pruža široku paletu specijalističko-konsultativnih usluga.

Dom zdravlja pruža usluge na 34 lokacije, uz dobru koordinaciju između službi i komunikaciju sa građanima neposredno ili preko sveobuhvatnog i redovno ažuriranog sajta ustanove. Radi se na unapređenju informacionog sistema i unapređenju softvera kako bi se olakšao rad zaposlenih i povećala bezbednost podataka.

Neželjeni događaji su prepoznati, beleže se i analiziraju na pravi način, u punom obimu i u svim prepoznatim modalitetima. Pohvale menadžmentu za prepoznavanje i rešavanje organizacione šeme u rešavanju neželjenih dogaćaja.

Higijena u svim službama je dobra, upravljanje medicinskim otpadom adekvatno, poštuju se sve procedure. Medicinska oprema se stalno zanavlja najsavremenijim aparatima a postojeća održava, servisira i baždari prema planu i potrebama.

Edukacijom su obuhvaćeni svi zaposleni, od kojih pojedini daju svoj doprinos na stručnim i naučnim skupovima.

Pohvaljuje se entuzijazam zaposlenih na širenju duha akreditacije i kreativnost u radu.

Pohvaljuje se napor menadžmenta u cilju sprovođenja široke palete usluga i uvođenje nove laboratorijske usluge, radi pružanja potpunije zdravstvene zaštite.

Pohvaljuje se dobar odnos menadžmenta sa lokalnom zajednicom, aktivno učestvovanje u projektima i pomoć Grada Novog Sada u nabavci opreme i planiranih građevinsko tehničkih radova.

Opšti utisak je da u ustanovi postoji pozitivan odnos rukovodstva i zaposlenih prema procesu akreditacije i da se ulaže napor da se unapredi kvalitet rada i bezbednost pacijenata prema preporukama spoljašnjeg ocenjivanja.“ Šesta i poslednja poseta eksternih ocenjivača još je jedna potvrda truda, kao i uspeha tog truda, Doma zdravlja „Novi Sad“ da ne samo da zadrži visok nivo kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite našim sugrađanima, nego da ga i podiže svake godine. Ovaj uspeh nam puno znači jer dolazi kao ocena spoljašnjeg ocenjivača koji zna prepoznati i oceniti kvalitet.