Medija Centar - Akreditacija

Peta kontrolna poseta

Akreditacija | 25.04.2018. Nazad na Akreditacija

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 25.01.2018. godine, petu redovnu kontrolnu posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2017. godinu.

U delu Izveštaja o petoj kontrolnoj poseti Domu zdravlja „Novi Sad“ od strane spoljašnjeg ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije notirani su sledeći utisci:

Redovna poseta je započela razgovorom sa menadžmentom ustanove i tom prilikom je prezentovan rad u protekloj jubilarnoj godini, 50 godina od osnivanja Doma zdravlja.

Uz pregled pripremljene dokumentacije obavljen je razgovor sa vođama i članovima timova, u toku koga su svako za svoju oblast iznosili na kojim aktivnostima su postigli najbolje rezultate. Svi predstavnici timova su stavili akcenat na unapređenju preventivnog rada sa korisnicima i aktivnom pozivanju građana iz sopstvene baze podataka. Zbog veličine ustanove koja ima 34 lokacije na kojima pruža zdravstvenu zaštitu građanima, postojanje dobre komunikacije između Službi je od odlučujećeg značaja. Komunikacija sa građanima se odvija kako neposredno, tako i preko sajta ustanove koji se redovno ažurira i sadrži sve neophodne informacije.

Menadžment ima dobre odnose sa lokalnom zajednicom, zaposleni aktivno učestvuju u proociji zdravlja po kalendaru a grad pomaže u nabavci neophodne opreme i aparata u cilju što kvalitetnije usluge koja se pruža građanima.

Zaključak: Zaposleni u Domu zdravlja „Novi Sad“ uz veliku podršku rukovodstva, iskusnog koordinatora i posvećene članove timova za samoocenjivanje, sprovode zdravstvenu zaštitu u skladu sa akreditacijskim standardima, aktivno pronalaze i nove načine da kvalitet zdravstvene zaštite podignu na najviši nivo.

Deo izveštaja čini i sagledavanje stepena usaglašenosti sa 16 preporuka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Spoljašnji ocenjivač je u petoj redovnoj poseti procenio da je u Domu zdravlja „Novi Sad“ u potpunosti ispoštovano svih 16 preporuka prema AZUS-u:

 • Zdravstvena ustanova postupa u skladu sa planom za unapređenje kvaliteta
 • Kvalitet i bezbednost pacijenta se redovno prate i unapređuju na svim nivoima
 • U ustanovi se primenjuju usvojeni protokoli i procedure
 • Primenjuje se sistem upravljanja rizikom
 • Higijena u zdravstvenoj ustanovi je zadovoljavajuća
 • Poštuju se i dosledno primenjuju procedure o bezbednom rukovanju lekovima
 • Primenjuje se sistem za identifikaciju pacijenata
 • U ustanovi se primenjuje sistem koji lako prepoznaje neželjene događaje (praćenje, evidentiranje, analiza i preduzimanje aktivnosti na osnovu urađene analize)
 • Primenjuje se jasno definisana politika u sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama
 • Poštuju se usvojene procedure koje u skladu sa važećom pravnom regulativom definišu razdvajanje, odlaganje, transport i sterilizaciju medicinskog otpada
 • Sterilizacija – poštuju se i primenjuju usvojene procedure
 • U ustanovi se dosledno primenjuju usvojeni protokoli, procedure, uputstva u cilju bezbednog rukovanja opremom, materijalom, uređajima i prostorom
 • Ustanova se pridržava važećih zakonskih propisa u oblasti protivpožarne zaštite i sprovodi se obuka zaposlenih
 • Vođenje, čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije u skladu je sa važećom pravnom regulativom
 • Postoje i poštuju se usvojene procedure u oblasti ljudskih resursa (licence, profesionalna osposobljenost zaposlenih, rezultati rada zaposlenih, edukacija, usavršavanje, zaštita na radu, zadovoljstvo zaposlenih)
 • Primenjuju se Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse i klinički putevi

 

I peta redovna poseta je prošla uspešno, Dom zdravlja „Novi Sad“ je pokazao i ovaj put da zaslužuje najvišu moguću sertifikaciju na sedam godina. Dom zdravlja „Novi Sad“ ulazi u drugu deceniju akreditovanosti.

Prvo smo bili akreditovani na period od 2008 – 2011. godine, a poslednji sertfikat se odnosi na period od 2012 – 2020. (najviši akreditacijski standard). Sertifikat na sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno 71% do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja „Novi Sad“ je ostvario 98,18% ocena 4 i 5, a takođe je ispunio uslov da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4.

Nastavljamo sa našim radom koji unapređujemo, merimo i evaluiramo kroz kriterijume i standarde Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova („Sl.glasnik RS“, br.112/2009).