Dom Zdravlja logo

O Domu Zdravlja

Kvalitet

Na osnovu člana 45 stav 1. Zakona o Vladi, Vlada je donela Strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata, kojem se teži dostizanju najvišeg nivoa kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata u Republici Srbiji.

Primena ove strategije ima za cilj da smanji:

  • neprihvatljiv nivo variranja u ishodima po zdravlje lečenih pacijenata
  • neefikasno korišćenje zdravstvenih tehnologija
  • vreme čekanja na medicinske procedure i intervencije
  • nezadovoljstvo korisnika pruženim zdravstvenim uslugama
  • nezadovoljstvo zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite
  • troškove koji nastaju zbog lošeg kvaliteta

Strateški plan

Statut

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Kvalitet zdravstvene zaštite je prepoznat kao jedna od najvažnijih karakteristika sistema zdravstvene zaštite i sastavni deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i svih drugih zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Stalno unapređenje kvaliteta predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih usluga.

Dom zdravlja «Novi Sad» deluje u skladu sa Strategijom za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. U okviru Strateškog plana Doma zdravlja «Novi Sad» za period od 2011. do 2015. godine kao jedan od šest glavnih strateških ciljeva postavljen je i kvalitet i bezbednost pacijenta. U Domu zdravlja «Novi Sad» organizovana je Komisija za unapređenje kvaliteta rada – stručno telo koje se stara o o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj ustanovi.