Dom Zdravlja logo

O Domu Zdravlja

Istorijat

Od postanka Novog Sada, zdravstvena služba nastajala je i razvijala se u skladu sa društvenim razvojem i preobražajem društvene zajednice. Tokom čitavog XVIII veka u gradu je postojala i tradicionalna i savremena evropska medicina. Svaki period razvoja zdravstvene zaštite imao je svoje specifičnosti i bio je uslovljen stepenom društveno-ekonomskog razvoja i dostignućima medicinske nauke. Organizacioni oblici u pružanju zdravstvene zaštite menjali su se kroz istoriju u cilju obezbeđivanja kvalitetne, blagovremene i racionalne zdravstvene zaštite.

 

U drugoj polovini XIX veka došlo je do velikih medicinskih, naučnih otkrića čija je praktična primena u svetu, a samim tim i kod nas u Novom Sadu, dovela do poboljšanja opštih zdravstvenih prilika, uključujući i smanjenje smrtnosti. Godine 1923. osniva se Dom narodnog zdravlja kao središna matična ustanova za podizanje opšteg zdravstvenog stanja stanovništva. Sve do 1941. godine Novi Sad je bio centar Dunavske banovine.

Istorija

Godine 1955. osnovana su tri Doma zdravlja: Dom narodnog zdravlja „Stari grad“, Dom narodnog zdravlja „Novi Sad“ i Dom narodnog zdravlja „Petrovaradin“. Dom narodnog zdravlja je ponovo osnovan 1958. godine da bi se rasformirao već 1959, pa je sve do 1967. godine radilo devet samostalnih zdravstvenih stanica, a u okolnim mestima novosadske opštine jedanaest.

U to vreme počela je intenzivna izgradnja objekata namenjenih opštoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvene stanice u Vršačkoj, Rumenačkoj, Petrovaradinu izgrađene su 1959. godine, a nešto kasnije i u ulicama Antona Čehova, Vase Stajića i Jug Bogdana. Zdravstvene stanice u Budisavi i Stepanovićevu izgrađene su 1960. godine, u Futogu 1964. godine, u Kaću, Kovilju, Sremskim Karlovcima i Sremskoj Kamenici 1965. godine, u Kisaču, Bukovcu 1966., dok su zdravstvene stanice u Novim Ledincima, Veterniku i na Klisi izgrađene 1967. godine. Tako je bio zaokružen proces izgradnje zdravstvenih stanica pre integracije u Dom zdravlja „Novi Sad“.

 

Dom zdravlja „Novi Sad“ nastao je integracijom 47 vanbolničkih zdravstvenih organizacija 1967. godine. Osnivanjem zdravstvene R.O. Dom zdravlja „Novi Sad“ stvorene su mogućnosti da primarna zdravstvena zaštita stanovništva bude pristupačna, sveobuhvatna i efikasna. Tako je zdravstvenom zaštitom obuhvaćeno 93% stanovništva gradske zajednice. Osamdesetih godina Dom zdravlja je u svom sastavu imao sedam OOUR-a i jednu Radnu zajednicu:

  • OOUR Opšta medicina
  • OOUR Zdravstvena zaštita majke i deteta
  • OOUR Specijalizovani zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
  • OOUR Specijalističko zdravstvena zaštita
  • OOUR Stomatološka zdravstvena zaštita
  • OOUR Hitna medicinska pomoć
  • OOUR Laboratorijska dijagnostika
  • Radna zajednica za zajedničke poslove

Ukidanjem OOUR-a i daljim razvojem Dom zdravlja se transformisao i danas postoji kao jedinstvena celina koju čine službe i uže organizacione jedinice: ogranci, zdravstvene stanice i ambulante u okviru kojih su odeljenja i odseci.