Medija Centar - Akreditacija

Četvrta redovna poseta

Akreditacija | 25.04.2018. Nazad na Akreditacija

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 31.01. 2017. godine, četvrtu redovnu kontrolnu posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2016. godinu.

Spoljašnji ocenjivač je u četvrtoj redovnoj poseti procenio da je u Domu zdravlja „Novi Sad“ u potpunosti ispoštovano svih 16 preporuka prema AZUS-u:

 • Zdravstvena ustanova postupa u skladu sa planom za unapređenje kvaliteta
 • Kvalitet i bezbednost pacijenta se redovno prate i unapređuju na svim nivoima
 • U ustanovi se primenjuju usvojeni protokoli i procedure
 • Primenjuje se sistem upravljanja rizikom
 • Higijena u zdravstvenoj ustanovi je zadovoljavajuća
 • Poštuju se i dosledno primenjuju procedure o bezbednom rukovanju lekovima
 • Primenjuje se sistem za identifikaciju pacijenata
 • U ustanovi se primenjuje sistem koji lako prepoznaje neželjene događaje (praćenje, evidentiranje, analiza i preduzimanje aktivnosti na osnovu urađene analize)
 • Primenjuje se jasno definisana politika u sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama
 • Poštuju se usvojene procedure koje u skladu sa važećom pravnom regulativom definišu razdvajanje, odlaganje, transport i sterilizaciju medicinskog otpada
 • Sterilizacija – poštuju se i primenjuju usvojene procedure
 • U ustanovi se dosledno primenjuju usvojeni protokoli, procedure, uputstva u cilju bezbednog rukovanja opremom, materijalom, uređajima i prostorom
 • Ustanova se pridržava važećih zakonskih propisa u oblasti protivpožarne zaštite i sprovodi se obuka zaposlenih
 • Vođenje , čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije u skladu je sa važećom pravnom regulativom
 • Postoje i poštuju se usvojene procedure u oblasti ljudskih resursa (licence, profesionalna osposobljenost zaposlenih, rezultati rada zaposlenih, edukacija, usavršavanje, zaštita na radu, zadovoljstvo zaposlenih).
 • Primenjuju se Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse i klinički putevi

 

Prenosimo Vam u celosti službenu belešku četvrte kontrolne posete Domu zdravlja „Novi Sad“ od strane spoljašnjeg ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije:

„U toku četvrte redovne posete Domu zdravlja „Novi Sad“ obavljen je razgovor sa menadžmentom ustanove, koordinatorom za akreditaciju, izvršen je pregled dokumentacije kao i obilazak ustanove. Komunikacija sa rukovodstvom ustanove je bila odlična. Menadžment ustanove aktivno podržava kulturu kvaliteta i bezbednosti pacijenta koju promoviše Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Kao neophodan osnov za pružanje ujednačeno kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, menadžment smatra kao svoju obavezu insistiranje na doslednom primenjivanju usvojenih procedura u skladu sa standardima akreditacije.

Usvojen je novi Strateški plan za petogodišnji period od 2016 – 2020. godine sa jasno formulisanim ciljevima i aktivnostima za praćenje. Preventivna delatnost će biti glavna misija svih službi u ustanovi, a lečenje će se obavljati uz podršku savremenih medicinskih tehnologija i stručnog kadra koji kontinuirano unapređuje svoje znanje na edukacijama u i izvan ustanove.

Uvidom u brižljivo pripremljenu dokumentaciju i u razgovoru sa zaposlenima, pruženi su dokazi o stalnom unapređenju kvaliteta rada ove ustanove tokom perioda između redovnih poseta: aktivnosti sa lokalnom zajednicom na promociji zdravlja, promovisanje zdravih stilova života i zdravlja kroz mnogobrojne akcije i projekte, intenzivne preventivne aktivnosti i sprovođenje nacionalnih skrininga za rak dojke i rak grlića materice, unapređenje rada savetovališta (razvojno savetovalište, savetovalište za mlade, savetovalište za dijabetes, škola za trudnice), nabavka novih aparata za dijagnostiku u službi za specijalističko – konsultativnu delatnost, živa i svrsishodna komunikacija sa drugim zdravstvenim ustanovama, usvajanje novih i revizija starih procedura, prijavljivanje i analiza neželjenih događaja sa predlogom i implementiranjem mera za njihovo nenastajanje i dr. Bezbednost pacijenata i bezbednost zdravlja na radu zaposlenih je obezbeđena kroz sprovođenje odgovarajućih mera kao i kroz usvojene procedure koje se dosledno primenjuju u skladu sa standardima akreditacije kao jedan od prioriteta ustanove.

Zaključak i opšti utisak četvrte redovne posete Domu zdravlja Novi Sad jeste da je ustanova ne samo nastavila sa unapređenjem sistema kvaliteta rada u skladu sa akreditacijskim standardima i potrebama pružanja visoko kvalitetne usluge svojim pacijentima, već i pronalazi nove načine kako da unapredi svoj rad, a sve u svrhu krajnjeg ishoda – omogućavanje najvećeg mogućeg nivoa zdravlja za građane Novog Sada.”

 

Sledeće godine očekujemo petu kontrolnu posetu, izazov je odražti već postojeći visoki akreditacjski nivo, ali ćemo se truditi da do nove posete, unapredimo već dostignute unapređene nivoe standarda.