Medija Centar - Akreditacija

Druga kontrolna poseta

Akreditacija | 23.12.2014. Nazad na Akreditacija

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 23. decembra 2014. godine, drugu redovnu posetu našoj ustanovi.

Da podsetimo, u decembru 2012. godine Dom zdravlja “Novi Sad“ akreditovan je na period od sedam godina (2013 -2020.) – najviši mogući period koji ustanova može steći akreditacijom.

Sertifikat  na  sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja „Novi Sad“ je ostvario 98,18% ocena 4 i 5, a takođe je ispunio uslov da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4.

Spoljašnji ocenjivač je u drugoj redovnoj poseti procenio da je u Domu zdravlja „Novi Sad“ u potpunosti ispoštovano svih 16 preporuka prema AZUS-u:

 1. Zdravstvena ustanova postupa u skladu sa planom za unapređenje kvaliteta
 2. Kvalitet i bezbednost pacijenta se redovno prate i unapređuju na svim nivoima
 3. U ustanovi se primenjuju usvojeni protokoli i procedure
 4. Primenjuje se sistem upravljanja rizikom
 5. Higijena u zdravstvenoj ustanovi  je  zadovoljavajuća
 6. Poštuju se i dosledno primenjuju procedure o bezbednom rukovanju lekovima
 7. Primenjuje se sistem za identifikaciju pacijenata
 8. U ustanovi se primenjuje sistem koji lako prepoznaje neželjene događaje (praćenje, evidentiranje, analiza i preduzimanje aktivnosti na osnovu urađene analize)
 9. Primenjuje se jasno definisana politika u sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama
 10. Poštuju se usvojene procedure koje  u skladu sa važećom pravnom regulativom definišu razdvajanje, odlaganje, transport i sterilizaciju medicinskog otpada
 11. Sterilizacija – poštuju se i primenjuju usvojene procedure
 12. U ustanovi se dosledno primenjuju usvojeni protokoli, procedure, uputstva  u cilju bezbednog rukovanja opremom, materijalom, uređajima i prostorom
 13. Ustanova se pridržava važećih zakonskih propisa u oblasti protivpožarne zaštite i sprovodi se obuka zaposlenih
 14. Vođenje, čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije u skladu je sa važećom pravnom  regulativom
 15. Postoje i poštuju se usvojene procedure u oblasti ljudskih resursa (licence, profesionalna osposobljenost zaposlenih, rezultati rada zaposlenih, edukacija, usavršavanje, zaštita na radu, zadovoljstvo zaposlenih).
 16. Primenjuju se Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse i klinički putevi

U daljem tekstu prenosimo deo Izveštaja druge redovne posete, koji se odnosi na rad ustanove u 2014. godini, i koji je napisala Prim. dr Vesna Vujičić (diirektorka Doma zdravlja „Savski Venac“ iz Beograda) – spoljašnji ocenjivač Agencije:

U toku druge redovne posete, posle obavljenog razgovora sa menadžmentom ustanove, koordinatorom za akreditaciju, pregleda dokumentacije, obilaska ustanove i razgovora sa zaposlenima, zaključila sam da u Domu zdravlja „Novi Sad“ postoji kontinuitet u stalnom unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata i da se rad  odvija u skladu sa akreditacijskim standardima.

Unapređeno je zakazivanje pregleda u svim službama. Kontinuirano se posvećuje pažnja preventivnom rad  kroz  svakodnevni ambulantni rad, preventivni centar i savetovalište za dijabet. Patronažna služba kroz telefonsko savetovalište koje je otvoreno svakodnevno odgovara na sva pitanja korisnika u vezi njihovog zdravstvenog stanja.

Urađene su nove procedure, nova uputstva: uputsvo za unos trijaže u elektronski karton, uputsvo za elektronsko trebovanje i prijem lekova i sanitetskog materijala, uputstva za  pacijente koja  olakšavaju rad lekarima. U svakodnevnom radu se koriste svi klinički putevi, a najviše kliničkih puteva je urađeno za sistematske preglede (3667) i za prevenciju kolorektalnog karcinoma (1396).

Ustanova je obezbedila nove uniforme za sve zaposlene. Prostor i oprema u svim službama su  prilagođeni  prema pravilniku. U službi zdravstvene zaštite odraslog stanovništva preuređen je prostor u čekaonici, tako da je šalter  zamenjen otvorenim pultom koji omogućava bolju komunikaciju sestara sa krisnicima zdravstvene zaštite.  U službi rendgen dijagnostike obezbeđen je novi ultrazvučni aparat.

Unapređen je rad centralne sterilizacije. U potpunosti su ispoštovani principi asepse i antisepse.

Neželjeni događaji se prijavljuju u svim službama, analiziraju i preduzimaju se odgovarajuće mere za njihovo otklanjanje.

Zaposleni se kontinuirano edukuju i stiču bodove za licence.

Opšti utisak je da se proteklih godinu dana u DZ Novi Sad  uložio veliki trud da se ne samo  održi  postojeći dostignuti akreditacijski standardi, već da se i unaprede kako u kvalitetu rada tako i u bezbednosti pacijenata.

Nakon druge posete spoljašnjeg ocenjivača AZUS-a možemo biti zadovoljni postignutim uspehom, ali to je zadovoljstvo i uspeh koji obavezuje na dalje činjenje ka unapređenju kvaliteta rada naše ustanove.

dr Nina Smiljanić

Koordinatorka za akreditaciju Doma zdravlja „Novi Sad“  Novi Sad