Medija Centar - Akreditacija

Treća kontrolna poseta

Akreditacija | 27.04.2016. Nazad na Akreditacija

Spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) – Prim. dr sc med Zorica Šumarac sprovela je 27. 04. 2016. godine, treću redovnu posetu našoj ustanovi. Redovna poseta zdravstvenoj ustanovi sprovodi se u skladu sa zakonom, nakon godinu dana od spoljašnjeg ocenjivanja, a za vreme perioda trajanja akreditacije zdravstvene ustanove.

Pre tri godine zdravstvena ustanova Dom zdravlja Novi Sad stekla je akreditacijski status na period od 7 godina (2013 -2020.), i dodeljen joj je sertifikat broj A-75-09/2011.

Akreditacija na period od sedam godina je najviši mogući period koji ustanova može steći akreditacijom. Sertifikat na sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% pa do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja „Novi Sad“ je ostvario 98,18% ocena 4 i 5, a takođe je ispunio uslov da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4.

Spoljašnji ocenjivač je u trećoj redovnoj poseti procenio da je u Domu zdravlja „Novi Sad“ u potpunosti ispoštovano svih 16 preporuka AZUS-a:

 1. Zdravstvena ustanova postupa u skladu sa planom za unapređenje kvaliteta
 2. Kvalitet i bezbednost pacijenta se redovno prate i unapređuju na svim nivoima
 3. U ustanovi se primenjuju usvojeni protokoli i procedure
 4. Primenjuje se sistem upravljanja rizikom
 5. Higijena u zdravstvenoj ustanovi je zadovoljavajuća
 6. Poštuju se i dosledno primenjuju procedure o bezbednom rukovanju lekovima
 7. Primenjuje se sistem za identifikaciju pacijenata
 8. U ustanovi se primenjuje sistem koji lako prepoznaje neželjene događaje (praćenje, evidentiranje, analiza i preduzimanje aktivnosti na osnovu urađene analize)
 9. Primenjuje se jasno definisana politika u sprečavanju infekcija povezanih sa zdravstvenim intervencijama
 10. Poštuju se usvojene procedure koje u skladu sa važećom pravnom regulativom definišu razdvajanje, odlaganje, transport i sterilizaciju medicinskog otpada
 11. Sterilizacija – poštuju se i primenjuju usvojene procedure
 12. U ustanovi se dosledno primenjuju usvojeni protokoli, procedure, uputstva u cilju bezbednog rukovanja opremom, materijalom, uređajima i prostorom
 13. Ustanova se pridržava važećih zakonskih propisa u oblasti protivpožarne zaštite i sprovodi se obuka zaposlenih
 14. Vođenje , čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije u skladu je sa važećom pravnom regulativom
 15. Postoje i poštuju se usvojene procedure u oblasti ljudskih resursa (licence, profesionalna osposobljenost zaposlenih, rezultati rada zaposlenih, edukacija, usavršavanje, zaštita na radu, zadovoljstvo zaposlenih).
 16. Primenjuju se Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse i klinički putevi

 

U daljem tekstu prenosimo deo Izveštaja treće redovne posete:

U toku treće redovne posete DZ Novi Sad obavljen je razgovor sa menadžmentom ustanove, koordinatorom za akreditaciju, izvršen je pregled dokumentacije kao i obilazak ustanove.

Na osnovu uvida u dokumentaciju, rad ustanove i razgovora sa zaposlenima, ustanovljeno je da se u DZ „Novi Sad“ kontinuirano unapređuje kvalitet rada, dosledno primenjuju usvojene procedure u skladu sa standardima akreditacije i sprovode sve mere za bezbednost pacijenata i bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih.

Tokom perioda između redovnih poseta, ustanova je unapredila svoj rad izradom nove i dopunom postojeće dokumentacije i njihovom praktičnom primenom. Unapređeno je vođenje medicinske dokumentacije, saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, evidentiranje, praćenje i analiziranje neželjenih događaja, implementacija kliničkih puteva, preventivan i rad patronažne službe, kao i rad u Službi rendgen dijagnostike. Unapređen je rad centralne sterilizacije. U potpunosti su ispoštovani principi asepse i antisepse.

Zaključak i opšti utisak treće redovne posete Domu zdravlja Novi Sad jeste da je ustanova nastavila sa unapređenjem sistema kvaliteta rada u skladu sa akreditacijskim standardima i potrebama pružanja visoko kvalitetne usluge svojim pacijenatima.