Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.158.842,10 RSD
2.Zaduženje
54.387.202,70 RSD
3.Odobrenje
55.606.534,44 RSD
4.Novo stanje
3.378.173,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.11.2017. godine

1.Prevoz
2.719.595,17 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
30.000,00 RSD
Ukupno:
2.749.595,17 RSD