Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.822.229,37 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
4.875.718,85 RSD
4.Novo stanje
8.757.948,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.01.2018. godine

1.Prevoz
2.829.929,63 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
200.000,00 RSD
Ukupno:
3.029.929,63 RSD