Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 27.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.396.488,59 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
204.928,00 RSD
4.Novo stanje
5.601.416,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 27.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 27.09.2017. godine

1.Prevoz
1.434.183,86 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
16.613,33 RSD
Ukupno:
1.450.797,19 RSD