Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
96.843.756,65 RSD
2.Zaduženje
90.608.284,35 RSD
3.Odobrenje
84.751,21 RSD
4.Novo stanje
6.320.223,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.02.2021. godine

1.Plate
89.250.328,19 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.282.956,16 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
Ukupno:
90.608.284,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.02.2021. godine