Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.280.822,20 RSD
2.Zaduženje
106.492.073,64 RSD
3.Odobrenje
107.574.311,15 RSD
4.Novo stanje
6.363.059,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.02.2023. godine

1.Plate
105.497.346,30 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.822.424,33 RSD
Ukupno:
107.319.770,63 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.02.2023. godine

1.Plate
106.467.155,93 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
24.917,71 RSD
Ukupno:
106.492.073,64 RSD