Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.557.184,10 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
174.226,00 RSD
4.Novo stanje
7.731.410,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
887.699,07 RSD
Ukupno:
887.699,07 RSD