Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.004.699,94 RSD
2.Zaduženje
111.628.456,62 RSD
3.Odobrenje
112.254.864,28 RSD
4.Novo stanje
6.631.107,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2024. godine

1.Plate
111.627.536,13 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
454.093,15 RSD
Ukupno:
112.081.629,28 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2024. godine

1.Plate
111.627.536,13 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
920,49 RSD
Ukupno:
111.628.456,62 RSD