Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.600.335,14 RSD
2.Zaduženje
95.403.232,50 RSD
3.Odobrenje
106.408.251,18 RSD
4.Novo stanje
17.605.353,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.04.2022. godine

1.Plate
93.881.530,74 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
7.117.874,84 RSD
Ukupno:
106.254.644,18 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.04.2022. godine

1.Plate
94.688.935,41 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
692.778,52 RSD
3.Ostala plaćanja
21.518,57 RSD
Ukupno:
95.403.232,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.04.2022. godine