Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.874.099,52 RSD
2.Zaduženje
428.327,31 RSD
3.Odobrenje
249.932,00 RSD
4.Novo stanje
6.695.704,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.06.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
23.127,57 RSD
Ukupno:
23.127,57 RSD