Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
3.814.328,29 RSD
2.Zaduženje
92.385.980,72 RSD
3.Odobrenje
96.849.718,54 RSD
4.Novo stanje
8.278.066,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.07.2021. godine

1.Plate
89.582.381,13 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
751.208,09 RSD
Ukupno:
95.588.827,82 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.07.2021. godine

1.Plate
90.740.278,89 RSD
2.Energenti
1.139.584,46 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
496.167,53 RSD
4.Ostala plaćanja
9.949,84 RSD
Ukupno:
92.385.980,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.07.2021. godine