Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.785.841,03 RSD
2.Zaduženje
94.620.338,73 RSD
3.Odobrenje
102.079.011,98 RSD
4.Novo stanje
13.244.514,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.07.2022. godine

1.Plate
93.246.774,89 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.088.267,73 RSD
Ukupno:
100.590.281,22 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.07.2022. godine

1.Plate
94.597.088,72 RSD
2.Ostala plaćanja - MF- Naknada za usluge koje vrši UT Bg
23.250,01 RSD
Ukupno:
94.620.338,73 RSD