Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.440.961,26 RSD
2.Zaduženje
68.735.779,08 RSD
3.Odobrenje
71.870.641,48 RSD
4.Novo stanje
9.575.823,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.08.2019. godine

1.Plate
65.466.314,88 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
70.721.553,48 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.08.2019. godine

1.Plate
67.777.003,12 RSD
2.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u
958.775,96 RSD
Ukupno:
68.735.779,08 RSD