Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.945.504,42 RSD
2.Zaduženje
93.712.731,03 RSD
3.Odobrenje
101.979.699,06 RSD
4.Novo stanje
14.212.472,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.08.2022. godine

1.Plate
92.214.969,80 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.368.098,66 RSD
Ukupno:
101.838.307,06 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.08.2022. godine

1.Plate
93.695.270,99 RSD
2.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT- Bg
17.460,04 RSD
Ukupno:
93.712.731,03 RSD