Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.296.153,86 RSD
2.Zaduženje
84.768.218,97 RSD
3.Odobrenje
89.880.766,59 RSD
4.Novo stanje
8.408.701,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.10.2020. godine

1.Plate
79.855.677,30 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
559.451,00 RSD
3.Energenti
57.127,14 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
5.938.916,67 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
86.707.547,11 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.10.2020. godine

1.Plate
81.224.978,02 RSD
2.Energenti
57.127,14 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
179.664,04 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
334.290,80 RSD
5.Ostala plaćanja
2.972.158,97 RSD
Ukupno:
84.768.218,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 1.10.2020. godine