Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.269.877,82 RSD
2.Zaduženje
87.948.328,95 RSD
3.Odobrenje
89.107.040,03 RSD
4.Novo stanje
8.428.588,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.11.2021. godine

1.Plate
87.044.265,15 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.873.774,88 RSD
Ukupno:
88.918.040,03 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.11.2021. godine

1.Plate
87.919.282,88 RSD
2.Ostala plaćanja: MF-Naknada za usl. koje vrši UT-Bg
29.046,07 RSD
Ukupno:
87.948.328,95 RSD