Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
6.966.980,51 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
1.522.586,00 RSD
4.Novo stanje
8.489.566,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2016. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.422.400,36 RSD
Ukupno:
1.422.400,36 RSD