Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.363.059,71 RSD
2.Zaduženje
2.210.437,83 RSD
3.Odobrenje
1.068.056,40 RSD
4.Novo stanje
5.220.678,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.02.2023. godine

1.Plate
4.107,52 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.709.971,11 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
496.359,20 RSD
Ukupno:
2.210.437,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.02.2023. godine