Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.146.752,56 RSD
2.Zaduženje
89.383.322,42 RSD
3.Odobrenje
88.662.561,60 RSD
4.Novo stanje
7.425.991,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.08.2021. godine

1.Plate
88.178.166,02 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
317.064,00 RSD
Ukupno:
88.495.230,02 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.08.2021. godine

1.Plate
89.118.297,27 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
249.437,16 RSD
3.Ostala plaćanja
15.587,99 RSD
Ukupno:
89.383.322,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.08.2021. godine