Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.948.194,09 RSD
2.Zaduženje
138.963,83 RSD
3.Odobrenje
6.193.790,93 RSD
4.Novo stanje
8.003.021,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2018. godine

1.Prevoz
2.687.566,97 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
543.020,95 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
400.478,30 RSD
Ukupno:
3.631.066,22 RSD