Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.819.703,16 RSD
2.Zaduženje
2.979.829,89 RSD
3.Odobrenje
2.144.483,28 RSD
4.Novo stanje
11.984.356,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.10.2019. godine

1.Plate
4.025,50 RSD
2.Prevoz
2.909.015,72 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.812,67 RSD
4.Ostala plaćanja - 1100,00 gotovina u Trezoru-blagajna
64.976,00 RSD
Ukupno:
2.979.829,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.10.2019. godine