Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.488.870,50 RSD
2.Zaduženje
6.155.674,79 RSD
3.Odobrenje
2.836.373,29 RSD
4.Novo stanje
14.129.569,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.11.2022. godine

1.Plate
700,00 RSD
2.Prevoz
3.663.895,47 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.319.714,35 RSD
4.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada
171.364,97 RSD
Ukupno:
6.155.674,79 RSD