Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.347.819,04 RSD
2.Zaduženje
1.887.583,30 RSD
3.Odobrenje
5.470.726,60 RSD
4.Novo stanje
7.930.962,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.04.2019. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
5.255.238,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.04.2019. godine

1.Prevoz
1.786.123,30 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
96.394,00 RSD
3.Ostala plaćanja, gotovina u Trezoru-Blagajni filijala Novi Sad
5.066,00 RSD
Ukupno:
1.887.583,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.04.2019. godine