Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.605.353,82 RSD
2.Zaduženje
9.814.633,26 RSD
3.Odobrenje
275.952,33 RSD
4.Novo stanje
8.066.672,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.04.2022. godine

1.Prevoz
3.421.287,42 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
6.382.815,84 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - JP Službeni glasnik
10.530,00 RSD
Ukupno:
9.814.633,26 RSD