Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.609.421,18 RSD
2.Zaduženje
59.946.256,36 RSD
3.Odobrenje
58.595.732,15 RSD
4.Novo stanje
2.258.896,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.05.2018. godine

1.Prevoz
2.725.390,94 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
430.000,00 RSD
Ukupno:
3.155.390,94 RSD