Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.224.349,29 RSD
2.Zaduženje
102.958.468,83 RSD
3.Odobrenje
113.105.600,58 RSD
4.Novo stanje
16.371.481,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.05.2022. godine

1.Plate
94.800.818,38 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.824.519,47 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
105.856.618,12 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.05.2022. godine

1.Plate
95.789.046,88 RSD
2.Lekovi
1.609.096,83 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
4.316.786,58 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
72.299,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.134.946,05 RSD
6.Ostala plaćanja
36.293,49 RSD
Ukupno:
102.958.468,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.05.2022. godine