Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.281.302,92 RSD
2.Zaduženje
6.340.554,00 RSD
3.Odobrenje
1.211.005,91 RSD
4.Novo stanje
5.151.754,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.05.2023. godine

1.Plate
1.332.803,08 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.481.642,76 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
386.331,84 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
100.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
39.776,24 RSD
Ukupno:
6.340.554,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.05.2023. godine