Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.379.405,09 RSD
2.Zaduženje
54.733.259,48 RSD
3.Odobrenje
53.272.358,43 RSD
4.Novo stanje
4.918.504,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.08.2017. godine

1.Prevoz
2.200.406,64 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.009.842,28 RSD
Ukupno:
3.210.248,92 RSD