Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
14.129.569,00 RSD
2.Zaduženje
2.685.079,33 RSD
3.Odobrenje
1.132.626,97 RSD
4.Novo stanje
12.577.116,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.685.079,33 RSD
Ukupno:
2.685.079,33 RSD