Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
14.259.812,72 RSD
2.Zaduženje
30.000,00 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
14.229.812,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.01.2017. godine

1.Prevoz
2.417.883,65 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
1.432.652,45 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
401.534,29 RSD
4.Ostala plaćanja
560.877,60 RSD
Ukupno:
4.812.947,99 RSD