Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
16.371.481,04 RSD
2.Zaduženje
8.780.032,10 RSD
3.Odobrenje
996.796,12 RSD
4.Novo stanje
8.588.245,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.05.2022. godine

1.Prevoz
2.896.169,64 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.737.337,47 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.494.740,11 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
651.784,88 RSD
Ukupno:
8.780.032,10 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.05.2022. godine