Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.411.483,56 RSD
2.Zaduženje
950.659,05 RSD
3.Odobrenje
611.235,61 RSD
4.Novo stanje
7.072.060,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.06.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
431.267,61 RSD
Ukupno:
431.267,61 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.06.2019. godine

1.Prevoz
2.546,96 RSD
2.Pogrebni troškovi
39.500,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
19.200,00 RSD
4.Ostala plaćanja - transferi u okviru drzavnih organa 889.412,09
889.412,09 RSD
Ukupno:
950.659,05 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.06.2019. godine