Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.544.074,07 RSD
2.Zaduženje
499.299,25 RSD
3.Odobrenje
118.150,00 RSD
4.Novo stanje
8.162.924,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.08.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
317.064,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
178.935,25 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
3.300,00 RSD
Ukupno:
499.299,25 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.08.2021. godine