Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
15.387.065,97 RSD
2.Zaduženje
4.996.643,94 RSD
3.Odobrenje
222.225,28 RSD
4.Novo stanje
10.612.647,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.09.2022. godine

1.Prevoz
2.699.044,61 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.732.826,69 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
489.112,64 RSD
4.Ostala plaćanja
75.660,00 RSD
Ukupno:
4.996.643,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 5.09.2022. godine