Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
17.457.784,33 RSD
2.Zaduženje
7.888.878,76 RSD
3.Odobrenje
1.504.791,43 RSD
4.Novo stanje
11.073.697,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.09.2021. godine

1.Plate
25.129,58 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.562.539,27 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
812.752,20 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
3.335.664,63 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.152.793,08 RSD
Ukupno:
7.888.878,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 6.09.2021. godine