Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.612.647,31 RSD
2.Zaduženje
50.000,00 RSD
3.Odobrenje
3.139.616,67 RSD
4.Novo stanje
13.702.263,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.09.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
43.591,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.019.632,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
50.000,00 RSD
Ukupno:
50.000,00 RSD