Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 7.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
14.700.535,55 RSD
2.Zaduženje
5.658.400,22 RSD
3.Odobrenje
3.883.916,23 RSD
4.Novo stanje
12.926.051,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 7.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 7.10.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.402.604,01 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.622.103,94 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
633.692,27 RSD
Ukupno:
5.658.400,22 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 7.10.2022. godine