Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.914.546,49 RSD
2.Zaduženje
649.114,89 RSD
3.Odobrenje
258.566,00 RSD
4.Novo stanje
5.523.997,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.03.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
441.034,03 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
207.860,86 RSD
3.Ostala plaćanja
220,00 RSD
Ukupno:
649.114,89 RSD