Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 8.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.394.922,20 RSD
2.Zaduženje
104.629,36 RSD
3.Odobrenje
153.048.00 RSD
4.Novo stanje
5.443.340,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 8.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 8.06.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
148.848,21 RSD
Ukupno:
148.848,21 RSD